Individual Members


Dr. Abhishek Rajan Desai



Ms. Ahaana Mahanti



Dr. Amaresh Rao Malempati



Mr. Anand Sen



Ms. Anumeha Srivastava



Dr. Anupama Srikonda



Ms. Aparna Mittal



Mr. Arvind Murali Venkatesan



Ms. Bindu Sukeshini



Brejesh Ganesh Aiyer

Mr. Brejesh Ganesh Aiyer



Dr. B. J. Prashantham

Dr. B. J. Prashantham



Dr. Budhaditya Gupta

Dr. Budhaditya Gupta



Ms. Darshana Raghavan

Ms. Darshana Raghavan



Dr. Devendra Tayade

Dr. Devendra Tayade



Ms. Harini Mahadevan



Dr. Harish Iyer



Pravin Shekar

Mr. Kartic Vaidyanathan



Dr. Kiran M



Pravin Shekar

Dr. Komal Prasad Chandrachari



Pravin Shekar

Prof. K. S. Mallikarjuna Rao



Pravin Shekar

Dr. Lakshmi Kanth Galla




Dr. Madhu Uddaraju



Pravin Shekar

Dr. Meena Som




Mr. M.V. Srikrishna



Dr. Navaneetha Sasikumar



Dr. Neha Jain



Ms. Nikita Parab


Ms. Nita Sachan



Dr. N.S.D. Prasad Rao



Ms. Pragati Sureka

Ms. Pragati Sureka



Pravin Shekar

Mr. Pravin Shekar



Prof. Raj Krishnan Shankar

Prof. Raj Krishnan Shankar



Dr. Rajesh Iyer



Mr. Rajesh Pandit



Mr. Raghuram Bommaraju

Mr. Raghuram Bommaraju



Pravin Shekar

Dr. Roshine Mary Koshy



Pravin Shekar

Dr. Sameera Ali



Mr. Sanjay Kumar

Mr. Sanjay Kumar



Dr. Sanjeev Upadhyaya
Pravin Shekar

Dr. Sanjeev Upadhyaya



Pravin Shekar

Dr. Shweta Jaiswal



Pravin Shekar

Dr. Sudha Murthy



Pravin Shekar

Dr. Sudha Vidyasagar



Ms. Sukanya Roy

Ms. Sukanya Roy



Mr. Sushant Kumar

Mr. Sushant Kumar



Ms. Vidhya Srinivasan



Mr. Vishwadeep Tehlan

Mr. Vishwadeep Tehlan